Sveriges uppfinnares medverkan i Regeringens Klimatplan 2020

Område(-n) där jag kan bidra med lösningar
OBS! Glöm inte att fylla i ditt namn och din e-mail!
Ditt namn:              
Din e-mail:              
   
Grön teknik Idéer för ökad kolinlagring i åker- och betesmark
Innovativ offentlig upphandling Idéer för fossiloberoende jordbruk
Lösningar för transportinfrastrukturområdet Idéer för att minska läckage av metan från gödselhantering
Idéer för att bättre främja innovation Idéer för att minska utsläpp från arbetsmaskiner
Samordnad bebyggelse-, trafik- och transportinfrastrukturplanering Idéer till eldrivna arbetsmaskiner
Klimatsmarta fastigheter Idéer för minskning av flygets klimatpåverkan
Byggnader och fastigheter i trä Idéer för minskning av sjöfartens klimatpåverkan
Återvinning inom bygg- och anläggningsindustrin. Användning av schaktmassor Idéer för minskning av transporternas klimatpåverkan
Teknik som åstadkommer negativa utsläpp Idéer om Transportinfrastrukturplaneringen & fossilfrihet
Idéer för ett plastreturraffinaderi Idéer om kostnadseffektiv transportefterfrågan och val av transportsätt
Idéer för plaståtervinning Idéer om alternativ till bil i städer
Hållbara förnybara drivmedel Förslag till system för Bilpooler
Nya tekniker för biodrivmedelsanläggningar Idéer om 'mobilitet som tjänst' (köp eller prenumerationer av mobilitetstjänster)
Hållbar metod att binda utsläpp som redan skett Idéer för underhåll och investeringar i nya järnvägsspår
hållbar utveckling och produktion av batterier Idéer om bokning av olika operatörers tågresor via samma plattform
Tekniska lösningar för el- och värmesektorn Idéer främjande automatisering & digitalisering som ger transporteffektivitet och hållbar mobilitet
Idéer för elektrifiering av bl.a. transportsystemet Idéer för laddinfrastruktur längs större vägar
Förnybar energi för privat bruk Idéer för elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn
Ekodesign och energimärkning Idéer för förbättrad laddinfrastruktur för olika boendeformer
Idéer för elfordonsladdning från belysningsnätet Idéer för uppförande och utbyggnad av elvägar
Återvinning och hantering av avfall och restprodukter Idéer för lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp (t.ex. en energimärkning)
Återanvändning och återvinning av textil Idéer för ett nytt miljöstyrande system för beskattning av tunga fordon
Idéer för ett hållbart skogsbruk Idéer för ett test- och forskningscenter för elektromobilitet
Idéer för ökad tillgång till biomassar Idéer för att främja klimatsmarta mötesformer och transportsätt
Idéer för ökad kolinlagring i bl.a. jordbruksmark övrigt område:


Ange gärna mer detaljerad info om det/de områden du kryssat för: